Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021
Zapisy w formie elektronicznej do przedszkola/oddziału zerowego będą trwały od 1 do 4 czerwca 2020r.

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w systemie elektronicznym. Przed złożeniem wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy zapoznać się z ofertą placówki.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2017,2016, 2015 i 2014 zamieszkałe na terenie gminy Chorzów.

Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego – na podstawie art. 31, ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe.

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

UWAGA!: Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie uczestniczą
w procesie rekrutacyjnym!

W celu zapisania do przedszkola dziecka, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzic powinien zgłosić się w terminie od 11 marca do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz
z uzupełnionym wnioskiem – zał. 1 do Zarządzenia Nr OR.101.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018 roku.
https://mieszkancy.chorzow.eu/article/pomoc-dla-dzieci-1

 

ZASADY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

Nabór odbywa się do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów oraz do oddziałów zerowych w szkołach podstawowych, które dysponują wolnymi miejscami.

Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę: https://uzupelniajaca-przedszkola-chorzow.nabory.pl/


Otwarcie systemu elektronicznego dla rodzica/ opiekuna prawnego nastąpi 1 czerwca br. od godz. 8.00.

Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie, wydrukować i podpisać. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

Kryteria rekrutacji

Kryteria ustawowe określone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (  Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.):

1. Wielodzietność rodziny kandydata

2. Niepełnosprawność kandydata

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5. Niepełnosprawność kandydata

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Kryteria mają jednakową wartość –100 pkt. każde.

 

Kryteria lokalne, zawarte w Uchwale NrXVI/279/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2019r. http://bip.chorzow.eu/add_www/file/u_279.pdf w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów:

1. Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych albo rodzic samotnie wychowujący pracuje zawodowo/prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym – 40pkt.

 2. Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Chorzowie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie – 20 pkt.

3. Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji wniosku o przyjęcie – 15 pkt.

4. Dziecko. Którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie o przyjęcie do tego samego przedszkola, wskazanego na pierwszej pozycji wniosku – 10 pkt.

 5. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania

lub pracy jednego z rodziców – 7 pkt.

 6. Dziecko, które w roku składania wniosku uczęszcza do publicznego żłobka lub placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpisanej do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, działających na terenie Chorzowa oraz ujętych w wykazie dziennych opiekunów – 3pkt.

 

Dokumenty potwierdzające kryterium, odpowiednio:

1.Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy
na podstawie umowy cywilnoprawnej lub  wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego
lub zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym.

 

2.Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią Urzędu Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią Urzędu Skarbowego lub Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Chorzowie.

 

3i 4 kryterium – na podstawie informacji zawartych we wniosku.

 

5.Miejsce zamieszkania- wniosek lub dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).

 

6.Zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka lub placówki opieki nad dziećmi dolat 3 lub dziennego opiekuna.

 

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

1.Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym                           od 01.06.2020, godz. 8.00 do 4.06.2020, godz.15.00

2.Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym             
od 01.06.2020, godz. 8.00 do 12.06.2020, godz. 15.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych                   17.06.2020, godz. 9.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia                                                                     od 17.06.2020, od godz. 9.00  do 24.06.2020, do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych                                   26.06.2020, godz. 9.00

Terminy określa Zarządzenie Nr OR. 25.2020. Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 stycznia 2020r.
http://bip.chorzow.eu/index.php?id=157925142213286159  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2020/2021. 

Rekrutacja ID: 132; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 0;